لوح سپاس آموزشگاه خیاطی مریم بانو
لوح تقدیر آموزشگاه خیاطی مریم بانو